English
hnjha
2015-11-08 00:15:15
Where is Poseidon when Athena appeals to Zeus on Mt. Olympus?
ANSWERS
Sauage163
2015-11-08 03:06:56

Poseidon was watching odysseus                                    

NatashiaMahanna430
2015-11-08 03:08:11

Postseason was watching oddyesseus

ADD ANSWER